','auto');ga('send', 'pageview');

PODMÍNKY POBYTU - Chata Klenka Novohradské hory

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PODMÍNKY POBYTU

Vážení hosté,
jsme rádi, že jste si pro Vaši dovolenou vybrali náš rekreační objekt. Je ve Vašem zájmu, dozvědět se před nástupem, na co máte nárok, co od nás jako od pronajimatele objektu můžete očekávat a požadovat a také co my očekáváme od Vás. Proto Vás žádáme, abyste věnovali pozornost následujícím „Podmínkám pobytu“.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Podmínky pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi objednatelem a pronajimatelem v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky pobytu jsou pro všechny zúčastněné strany závazné. Osoby mladší 18 let mohou služeb užívat prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18 let.
   Smluvní vztah mezi objednatelem a pronajimatelem vznikne na základě objednávky pobytu na internetových stránkách www.chataklenka.cz nebo telefonicky, odesláním a doručením pronajimateli. Uhrazením první splátky (zálohy) na pobyt objednatelem je smluvní vztah právoplatně uzavřený.
   Pronajimatel má právo objednávku pobytu zrušit, jestliže objednatel pobytu neuhradí první splátku za pobyt na účet pronajímatele do 7 dnů po odeslání objednávky. Veškeré platební informace budou objednateli zaslány na základě objednávky pobytu, popř. telefonicky.

2. VYBAVENÍ A SLUŽBY, DÉLKA POBYTU
Vybavení rekreačního objektu garantuje pronajimatel podle popisu na internetových stránkách. Pronajímatel odpovídá za vybavenost objektu, technický a hygienický stav objektu, za dodržení platných předpisů a norem a za poskytnutí služeb uvedených na internetových stránkách.
   Počet lůžek včetně přistýlek je stanoven jako maximální počet 5-ti osob včetně dětí, které mohou být v objektu ubytovány. Větší počet osob bez předchozího souhlasu pronajimatel neubytuje.
   Rekreační objekt má základní vybavení: pitnou vodu, WC, elektřinu, vybavenou kuchyň s možností vaření, koupelnu se sprchovým koutem, ložní prádlo. Detailní informace o objektu a jeho okolí jsou uvedeny na internetových stránkách.
   Na rekreačním objektu není pobyt psů povolen (v případě malých plemen do 5 kg váhy na telefonický dotaz).
   Pobyty jsou týdenní. Nástup je vždy v sobotu mezi 15.00 – 16.00 hodinou. Ukončení vždy v sobotu do 10 hodin. Pronajimatel hosty očekává přímo na objektu. V mimosezóně lze sjednat s pronajimatelem i víkendové pobyty s nástupem dle požadavku hostů. V tomto případě bude objednateli sdělena cena po telefonické domluvě.
   Po převzetí objektu složí host kauci na klíč po dohodě s pronajimatelem ve výši do 3.000 Kč, která bude hostům vrácena po bezchybném vrácení objektu pronajimateli po ukončení pobytu. Povlečení na lůžka jsou k dispozici a zahrnuta v ceně. Elektrická energie do týdenní spotřeby ve výši 50 kWh je zahrnuta v ceně (jde o elektrickou energii, která je nezbytná k bezproblémovému fungování objektu bez ohledu na pobyt hostů, např. chladnička, ohřev vody v boileru atp.). Spotřebu nad 50 kWh hradí hosté po ukončení pobytu. Přiměřená spotřeba užitkové vody studené i teplé, pevných paliv je zahrnuta v ceně pobytu.
   Závěrečný úklid: hosté jsou povinni před odjezdem provést základní závěrečný úklid (vyluxovat a setřít podlahy, umýt nádobí, kuchyň, koupelnu). Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajimatel oprávněn požadovat úhradu ve výši 500 Kč. V případě poruchy zařízení informují hosté o poruše telefonicky pronajimatele na telefonních číslech: 723 781 078, 606 045 564. Pronajimatel je povinen závadu v nejkratším možném čase odstranit. Způsobí–li hosté pronajimateli škodu, jsou povinni ji bezprostředně pronajimateli ohlásit a dohodnout s ním adekvátní úhradu.

3. OBJEDNÁVKA POBYTU
Objednávka pobytu se provádí na internetových stránkách www.chataklenka.cz nebo telefonicky. Kliknutím na týden volný – neobsazený ke dni podávané objednávky si objednatel vybere termín nástupu. Doplní počet osob a další potřebné údaje. Po vyplnění všech povinných údajů objednávku odešle. Po odeslání objednávky bude objednateli termín rezervován po dobu 7 pracovních dnů.  Zároveň budou objednateli elektronicky sděleny informace potřebné pro úhradu první 50% splátky (zálohy na pobyt) jako je číslo účtu, variabilní symbol apod.
   Definitivní rezervaci pobytu pronajimatel provede dnem připsání první splátky na účet pronajimatele. Po úhradě první splátky pronajimatel odešle elektronicky Potvrzení o přijetí zálohy na úhradu pobytu. Úhradou zálohy klient stvrzuje svůj konečný souhlas s podmínkami pobytu. Doplatek musí objednatel uhradit 6 týdnů před nástupem na pobyt na účet pronajimatele. Jakmile pronajimatel obdrží doplatek pobytu, odešle elektronicky potvrzení o obdržení platby.

4. ÚHRADA POBYTU
První splátku zálohy (50% z ceny pobytu) objednatel provede tak, aby byla připsána na účet pronajimatele nejpozději do 7 pracovních dnů po odeslání objednávky! Objednatel uhradí první splátku – zálohu na pobyt převodním příkazem na účet objednatele. Doplatek má objednatel uhradit 6 týdnů před nástupem na pobyt. V případě, že doplatek nebude uhrazen do 30 dnů před nástupem na pobyt bez odůvodnění, pobyt se automaticky ruší a záloha propadá.

5. STORNOVACÍ PODMÍNKY
Na objednatele, který odstoupí písemnou formou od pobytu po úhradě první zálohy, se vztahují tyto stornovací podmínky:
– zrušení pobytu 31 dní před nástupem a více: poplatek 20% z celkové ceny pobytu
– zrušení pobytu 30 – 15 dní před nástupem: poplatek 50% z celkové ceny pobytu
– zrušení pobytu 14-0 dní před nástupem: poplatek 100% z celkové ceny pobytu
   Částky budou poukázány zpět na účet klienta do 5 pracovních dnů od písemného nahlášení storna. Pobyty od kterých nebylo odstoupeno písemnou formou, jsou považovány za závazně platné. Pokud by objednatel na pobyt nenastoupil, náleží pronajimateli 100% z celkové ceny pobytu.

6. ODPOVĚDNOST, REKLAMACE, ZRUŠENÍ POBYTU PRONAJIMATELEM
Za čistotu, technický stav zařízení a hygienický stav objektu odpovídá vždy pronajimatel. Stane–li se z důvodu vyšší moci rekreační objekt nezpůsobilý pro ubytování, má pronajimatel oprávnění pobyt zrušit a vrátí objednateli první splátku (zálohu) popřípadě i doplatek, byl–li tento již zaplacený. Objednatel nemá právo na žádnou další náhradu.
 Pronajimatel neodpovídá za případné zastavení či omezení provozu veřejných koupališť, restaurací, prodejen, diskoték, kin, divadel a dalších zařízení a provozoven služeb, které nebylo možné předem předpovídat, včetně kvality vody v rybnících, řekách a jezerech, které umožňují v letní sezóně koupání v přírodě, ani za nadměrný výskyt komárů a jiného létajícího a lezoucího hmyzu.
   V případě vážného porušení ubytovacích podmínek ze strany pronajimatele má objednatel právo uplatnit u pronajimatele slevu z pobytu. Reklamace musí být podána písemně. Veškeré stížnosti hostů musí být řešeny v průběhu pobytu, nejpozději v den odjezdu. Stížnosti, které se nepodařilo vyřešit v místě pobytu, budou písemně sepsány a doručeny objednateli nejdéle do 10 dnů po ukončení pobytu. Objednatel uhrazením první splátky (zálohy) potvrzuje, že jsou mu známy podmínky pobytu na objektu, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu přijímá.

 
počítadlo.abz.cz
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky